???? ?? ??

نمایندگی های فروش

نمایند گی  استان  تهران

untitled3

کالای برق ها مون  ( آ قای  جعفری )

آدرس : تهران  - خیابان لاله زار نو - پاساژ چلچله  - پلاک 1/384

تلفن :   33903264-021    /    33930505-021

          33912072 – 021

همراه:     2235248 – 0912

*****

نمایند گی استا ن خراسا ن رضوی(  مشهد )

untitled1

مهران الکتریک  (  آ قای  ا قد سی  )

آدرس : مشهد – خیابان  خاکی – خراسانی 8  – پلاک  3  و نبش خراسانی 8

تلفن : 2244000-0511       /       2211000-0511

*****

نمایند گی  استا ن البرز ( کرج )

untitledالکتریکی صا دقیا ن ( آ قا ی صا دقیا ن )

آدرس : کرج – حصا رک – روبروی تا مین اجتماعی

تلفن : 4550927 – 0263      /     4521835 – 0263

4552120 – 0263

*****

نمایند گی استا ن خوزستا ن ( اهوا ز)

untitledفروشگا ه نیک فرجا م ( آ قا ی نیک فرجا م )

آدرس : اهوا ز – خیا با ن طا لقا نی – بین شریعتی و مسلم – پلاک 179

تلفن : 2223013 – 0611      /      2233604 – 0611

2225702 – 0611                /        2224585 – 0611

***** 

نمایندگی استان همدان 

 

پارسیان الکتریک ( آقای وکیلیان )

آدرس:همدان-خیابان باباطاهر-نبش کوچه شهید بلوری-نمایندگی پارس توان آزما

تلفن :2521975 – 0811  /  8187143 – 0918

*****

هنوز دیدگاهی فرستاده نشده است.

پاسخ دهید

---------------

پلاس هیتسساخت کد موزيک آنلاين